Fågelrikets natur

Det finns många högt rankade naturområden i Fågelriket och hit kommer fågelskådare året runt. Speciellt för området är att torra sandmarker ligger tätt intill våtmarker. Här finns alltså något för alla slags fåglar på ett relativt litet område!

Vombs ängar, Klingavälsån, Krankesjön
För de fågelintresserade finns det vid Vombs ängar och Klingavälsån flera lätttillgängliga fågeltorn. Fler utkikstorn och ett vackert utformat gömsle finns i den intilliggande Krankesjön. Till gömslet, ett litet hus ute i sjön, går man på en smal brygga genom vassen. Vid Krankesjön har den Zooekologiska avdelningen vid Lunds Universitets en fältstation.

Revingehed
Det militära övningsområdet Revingefältet är samtidigt ett Natura 2000-område. Det nästan pampasliknande fältet hyser många arter av både växter och insekter som gynnas av stridsvagnarnas framfart. På fältet rör sig också fritt året runt runt 1500 betesdjur. Information om militärens övningsverksamhet finner man vid infarterna till fältet.

Bortsbäcken
Längs denna bäckravin finns en stor artrikedom av både växter och svampar. Skogen är rik på vilt och det är inte ovanligt att man här får se stammen av vita hjortar. Ravinen bär också på en mörk historia från svensk-danska krigen. Bönder från trakten försökte här slå tillbaka mot den svenska hären, men misslyckades. Rester av de kanonvärn som bönderna byggde finns ännu kvar.

Hagar och ädellövskogar
Norr om Vombsjön, mot Hjälmaröd och Hultsberg finns det tex. gamla hagmarker som förutom att vara av kulturhistoriskt värde även har en rik flora. Runt Hjularöds slott finns ädellövskogar, kanske som vackrast vid lövsprickningen i maj.

I Fågelriket är fågellivet rikt året runt. På vinterhalvåret vistas det på på åkrar och strandängar runt Vombsjön och Krankesjön stora mängder gäss. Men man ser även många rovfåglar där Havsörnen är den ståtligaste.

Sandmarker
Längs Klingavälsån, både på Revingehed och vid Sydvattens anläggningar finns torra sandmarker som bildar Sveriges finaste fjärilsmarker och hotspots för rödlistade insekter.