Fågelrikets natur

Det finns många högt rankade naturområden i Fågelriket och hit kommer fågelskådare året runt.

För de fågelintresserade finns det vid Vombs ängar och Klingavälsån flera lätttillgängliga fågeltorn. Med hjälp av en medhavd kikare och fågelkartorna vid tornen kan även barn känna igen vackra och märkliga fåglar som brushane, storspov och stork. Fler utkikstorn och ett vackert utformat gömsle finns i den intilliggande Krankesjön. Till gömslet, ett litet hus ute i sjön, går man på en smal brygga genom vassen. Även vintertid är den grunda Krankesjön ett populärt besöksmål. Då ger sig besökarna ut på den stora sjön på skridsko och ibland även med isjakt. 

Det militära övningsområdet Revingefältet är samtidigt ett Natura 2000-område. Det nästan pampasliknande fältet hyser många arter av både växter och insekter som gynnas av stridsvagnarnas framfart. Till vardags rör sig betydligt lugnare varelser över fältet, Året runt lever här närmre 2000 betesdjur som rör sig fritt över stora områden. På Revingefältet har också den Zooekologiska avdelningen vid Lunds Universitets en fältstation.

Det nyaste tillskottet i Fågelrikets naturområden är Borstbäcken. Längs denna bäckravin finns en stor artrikedom av både växter och svampar. Skogen är rik på vilt och det är inte ovanligt att man här får se stammen av vita hjortar. Ravinen bär också på en mörk historia från svensk-danska krigen. Bönder från trakten försökte här slå tillbaka mot den svenska hären, men misslyckades. Rester av de kanonvärn som bönderna byggde finns ännu kvar.

Förutom dessa fem naturområde av internationellt värde finns det även mindre lokaler av riksintresse och/eller regionalt intresse. Norr om Vombsjön, mot Hjälmaröd och Hultsberg finns det tex. gamla hagmarker som förutom att vara av kulturhistoriskt värde även har en rik flora.

Runt Hjularöds slott finns ädellövskogar, kanske som vackrast vid lövsprickningen i maj. Från Hjularöd ner mot Harlösa bildar Harlösabäcken en skarpt markerad dalgång ner i silurberggrunden. Från vägen som går längs bäcken har man en hänförande utsikt ut över Fågelriket.

I Fågelriket är fågellivet rikt året runt. På vinterhalvåret vistas det på på åkrar och strandängar runt Vombsjön och Krankesjön stora mängder gäss. Men man ser även många rovfåglar där Kungsörnen är den ståtligaste.

För den grodintresserade finns det i Fågelriket flera grodlokaler, tex vid Vombs Norregård.

Fågelriket är väl värt att besöka året om. Glöm inte ta med kikaren, man vet aldrig vad som dyker upp!